DANGER DAN –  EINE AUFS MAUL (Antilopen Gang) | music video | ger 2018 | 3’12“ | katalysator

Offizielles Video zu “Eine aufs Maul” vom Danger Dan-Album “Reflexionen aus dem beschönigten Leben”.

Idee: Danger Dan & Paul Bachmann
Konzept & Regie: Paul Bachmann
Bildgestaltung: Jesse Mazuch
Schnitt: Jonas Heicks
Grading: Sarah Salzmann
Lichttechnik: Arri Rental

Danke an:
Jes, Just, Shnuti, Julia, Isa, Chris, Oma Tina, Tante Nele, Valeria